Academy purple logo 3804x2160

Algemene Voorwaarden

Versie: 28 december 2022

Artikel 1 – Definities

DPG Media
DPG Media B.V., haar directe of indirecte dochterondernemingen en deelnemingen, waar De Ondernemer en De Ondernemer Academy onderdeel van uitmaakt.

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden.

Klant
Particulier of bedrijf die bij De Ondernemer Academy een of meerdere Opleidingen afneemt.

Zakelijke Klant
Een Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Aanmelddatum
De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een Opleiding.

Aanvangsdatum
De datum waarop de studie gepland is te starten of daadwerkelijk gestart is. Bij klassikaal onderwijs is dat doorgaans de datum van de eerste (virtuele) bijeenkomst. Bij thuisstudies is dat doorgaans de datum waarop toegang verschaft wordt tot de online leeromgeving.

Inschrijving
Een door de Klant ingestuurde en door De Ondernemer Academy bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een Studieovereenkomst tussen de Klant en De Ondernemer Academy.

Studieovereenkomst
Een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen De Ondernemer Academy en de Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door De Ondernemer Academy, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Opleiding
Een door De Ondernemer Academy verzorgde Opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Opleidingsinformatie
Informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op academy.deondernemer.nl/ en/of vermeld in de brochures.

Opleidingsmateriaal
Leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding.

Opstartkosten
De kosten die De Ondernemer Academy ten behoeve van de uitvoering van de studieovereenkomst vooraf heeft gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot administratiekosten, IT-kosten, marketingkosten en personeelskosten.

Prijs
De totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Redelijke vergoeding
De vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst door De Ondernemer Academy aan de Klant wordt doorbelast. Bij annulering bestaat de Redelijke vergoeding uit een percentage van de Prijs, en bij tussentijdse beëindiging bestaat de Redelijke vergoeding (kort gezegd) uit de Prijs van het reeds verzorgde onderwijs plus een percentage van de Prijs (als Opstartkosten). Verdere details zijn te vinden in artikel 10 (Annulering) en artikel 11 (Tussentijdse beëindiging).

Student
De persoon die Opleiding volgt.

Artikel 2 – DPG Media

DPG Media B.V.
Vestigings- & bezoekadres:
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
KvK-nummer: 34172906
BTW-identificatienummer: NL810828662B01

DPG Media B.V. verzorgt de klantenservice en afhandeling van betalingen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DPG Media en alle Overeenkomsten tussen de Klant en DPG Media. Met het sluiten van de Overeenkomst heeft de Klant zich bekend en akkoord verklaard met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen DPG Media en de Klant worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3.3 DPG Media behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de site van De Ondernemer Academy. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten op afstand, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Een aanbod van DPG Media is geldig gedurende de periode waarin het aanbod op de site van De Ondernemer Academy beschikbaar is.

4.2 Het aanbod bevat een adequate omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DPG Media niet.

4.3 Indien blijkt dat de totstandkoming van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DPG Media het recht de uitvoering van de Overeenkomst te ontbinden, op te schorten en/of de condities c.q. overeengekomen prijs aan te passen op basis van de juiste gegevens.

4.4 De Klant onderkent dat aan zijn hoedanigheid op basis van de wet soms vereisten kunnen worden gesteld, die het DPG Media beletten om uitvoering te geven aan door de Klant verstrekte opdracht

Artikel 5 – De Studieovereenkomst

5.1 Door via het webformulier op de website van De Ondernemer Academy in te schrijven voor een Opleiding gaat de Klant met De Ondernemer Academy een Studieovereenkomst aan voor de overeengekomen Studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.

5.2 De Studieovereenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant De Ondernemer Academy heeft bereikt en De Ondernemer Academy de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DPG Media passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal DPG Media daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 DPG Media kan zich na het sluiten van de Overeenkomst – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien DPG Media op grond van dit onderzoek goede gronden om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is DPG Media gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.5 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van De Ondernemer Academy. De Klant is evenmin gerechtigd om een andere persoon dan vermeld op het inschrijfformulier aan een opleiding te laten deelnemen zonder schriftelijke toestemming van De Ondernemer Academy. De Ondernemer Academy kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

5.6 DPG Media is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1 Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Het ontbindingsrecht geldt niet indien De Ondernemer Academy al is begonnen met de levering van de dienst voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

6.2 De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Studieovereenkomst ontbonden moet worden.

6.3 Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door De Ondernemer Academy heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. De Ondernemer Academy betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Studieovereenkomst of na het retour ontvangen van het toegezonden Opleidingsmateriaal.

6.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert De Ondernemer Academy de retourzending niet en is de Klant verplicht een door De Ondernemer Academy te bepalen waardevermindering te vergoeden.

6.5 De Ondernemer Academy is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door of namens de Klant aan de verpakking of het product ontstaat. De terugzending geschiedt derhalve voor risico van de Klant.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 De Ondernemer Academy kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover hiervoor een wettelijke uitzondering geldt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Ondernemer Academy dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt thans voor diensten waarvan de levering reeds is begonnen;

7.3 De Ondernemer Academy is gerechtigd Zakelijke Klanten uit te sluiten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 – De Prijs

8.1 De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.

8.2 De Opleidingen die worden aangeboden op de website van De Ondernemer Academy zijn in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien door DPG Media bedongen is en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • of de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 9 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

9.1 Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is De Ondernemer Academy gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

9.2 De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in artikel 9.1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen kunnen onder andere zijn:

 • De toegang tot de online leeromgeving wordt ontzegd, Opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet

9.3 Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in artikel 9.1 geldt het volgende:

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft De Ondernemer Academy geen verplichtingen meer richting de Klant.
 • Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in artikel 9.1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 11 van toepassing.
 • De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 • 9.4 Het in verzuim zijn door de Klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en De Ondernemer Academy is beëindigd.

Artikel 10 – Annuleren Opleiding

10.1 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde module naar het oordeel van De Ondernemer Academy onvoldoende is, staat het De Ondernemer Academy vrij om met de Klant – dan wel de werknemer van de Klant - overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (thuisstudie), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, dan de door de Klant bij inschrijving aangegeven keuze, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de Prijs voor het reeds verzorgde onderwijs (zoals bedoeld in artikel 14 lid 5) te voldoen.

10.2 Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding heeft de Klant het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande Aanvangsdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 10.3.

10.3 In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 10.2 (en er aldus geen sprake is van Herroeping zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand) is De Ondernemer Academy, in geval van een opleiding van korter dan 1 studiejaar gerechtigd om bij de Klant een gedeelte van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal), conform de volgende staffel in rekening te brengen:

 • bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Opleiding: 10% van de Prijs;
 • bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Opleiding: 20% van de Prijs;
 • bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Opleiding: 30% van de Prijs;
 • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Opleiding: 50% van de Prijs.

Artikel 11 – Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

11.1 De Studieovereenkomst kan na aanvang van de Opleiding door de Klant uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden beëindigd. In het geval van opzegging per e-mail of brief geldt de datum van ontvangst van de e-mail of brief door De Ondernemer Academy.

11.2 Indien de Klant de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 11.1, dan is de Klant, in lijn met artikel 7:411 BW e.v., een Redelijke vergoeding aan De Ondernemer Academy verschuldigd.

11.3 De Redelijke vergoeding bestaat, uit (i) de Prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door De Ondernemer Academy verzorgde onderwijs, plus (ii) 50% van de Prijs (onder aftrek van nog niet ontvangen Opleidingsmateriaal) als zijnde Opstartkosten. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs.

11.5 De prijs van aangeschafte extra materialen, die niet bij de Prijs zijn inbegrepen, zoals hard- en software, zal bij opzegging separaat voldaan moeten worden.

Artikel 12 – Betaling

12.1 De Ondernemer Academy is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.

12.2 Betaling van de Prijs dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. De Ondernemer Academy hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

12.3 De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. De Ondernemer Academy stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan De Ondernemer Academy bij de Klant wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

12.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.

12.5 Particuliere Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met De Ondernemer Academy voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 13 – Uitvoering

13.1 De Ondernemer Academy heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan De Ondernemer Academy om planningstechnische redenen afwijken van de in de Opleidingsinformatie aangegeven Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan De Ondernemer Academy het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.

13.2 Bij ziekte en/of verhindering van een docent of teamcoach doet De Ondernemer Academy er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal De Ondernemer Academy Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht De Ondernemer Academy hier enig voordeel van ondervindt.

13.3 Wanneer er naar het oordeel van De Ondernemer Academy voor een module in het programma te weinig Studenten zijn om de klassikale bijeenkomst te organiseren, zal De Ondernemer Academy zich inspannen om te komen tot een goed alternatief. In het uiterste geval, wordt de betreffende module als Thuisstudie aangeboden. Dit wordt in dat geval als een passend alternatief beschouwd. Dit geeft geen recht op restitutie van lesgeld of enige andere vorm van compensatie.

13.4 Bijeenkomsten staan voor de hele opleiding vast ingepland. Bijeenkomsten missen en later inhalen is in principe niet mogelijk.

13.5 Tijdens de live collegedagen en andere events van De Ondernemer Academy kunnen foto’s en videomateriaal worden gemaakt van deelnemers. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden, zoals op de website, social media kanalen, brochures en andere marketingmaterialen. Door deel te nemen aan onze events gaat u akkoord met het maken van foto- en videomateriaal en het gebruik ervan voor genoemde doeleinden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, gelieve dit dan tijdens het event aan ons kenbaar te maken.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De intellectuele eigendomsrechten op door De Ondernemer Academy geproduceerd Opleidingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij De Ondernemer Academy.

14.2 Gebruik van Opleidingsmateriaal en toegang tot de online leeromgeving De Ondernemer Academy, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 15 – Derden

15.1 DPG Media is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben gebruik te maken van derden.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 In geval van overmacht is DPG Media niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade bij de Klant.

Artikel 17 – Privacy

17.1 De door de Klant aan DPG Media verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het privacybeleid van DPG Media is te vinden op privacy.dpgmedia.nl.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1 Indien sprake is van aansprakelijkheid bij toerekenbare niet-nakoming door of vanwege DPG Media ten opzichte van een Klant die geen Zakelijke Klant is, wordt aangesloten bij hetgeen daaromtrent bepaald is in de Nederlandse wet.

18.2 Indien en voor zover er sprake is van een Zakelijke Klant geldt de aansprakelijkheidsregeling, zoals hieronder uiteengezet in artikel 17.3 t/m 17.7.

18.3 De totale aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

18.4 Aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

18.5 Buiten de in artikel 17.3 genoemde gevallen rust op DPG Media jegens een Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 18.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DPG Media.

18.6 De aansprakelijkheid van DPG Media jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Zakelijke Klant DPG Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DPG Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DPG Media in staat is adequaat te reageren.

18.7 De Zakelijke Klant vrijwaart DPG Media voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Zakelijke Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DPG Media geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de Zakelijke Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

18.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant c.q. de Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DPG Media meldt.

Artikel 19 – Diversen

19.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van een gesloten Overeenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal DPG Media deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

19.2 Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen DPG Media en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.